වකුගඩු වල කෘත්‍යය අපේ සෞඛ්‍යය සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. දිනකට අපේ වකුගඩු දෙකෙන් රුධිරය ලීටර් 180ක් පමණ පිරිපහදු කරන බව ඔබ දන්නවාද ?

එම නිසා අපේ ඉල ඇට වලට පහතින් පිහිටි මෙම වටිනා ඉන්ද්‍රිය විසින් රුධිරය ස්ථායීව නඩත්තු ක‍රන අතර ශරීරය තුල ජලය සහ අනෙකුත් ශාරීරික දියර එක්රැස් වීම වළක්වාලීමට කටයුතු කරනවා. මීට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රොලයිට මට්ටම විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම, රතු රුධිරානු සෛල නිෂ්පාදනය, රුධිර පීඩනය විධිමත් කිරීම සහ අස්ථි ශක්තිමත් කිරීම වැනි දේවල්ද සිදුකරනවා.

වකුගඩු වලට හානි වුනොත් එය අපේ ජීවිතයටම බලපාන විශාල ගැටලුවක් බවට පත්වෙනවා. එම නිසා වකුගඩුවලට හානිවූ පසුව ශරීරයෙන් දිස්වෙන ලක්ෂණ පිළිබඳව කල්තියා දැනසිටීම ඉතාමත්ම වටිනවා.

වකුගඩු නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක නොවෙන විට දිස්වෙන පොදු ලක්ෂණ කිහිපයක් මෙන්න.

Facebook Comments

Leave a Comment

Skip to toolbar